Stichting Museum en Expositie Geleen

                                       Sittard, Geleen, Born

Disclaimer Website

 

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;

 

Stichting MEG draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken.

Desalniettemin is Stichting MEG niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;

 

Stichting MEG staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;

 

Stichting MEG is niet aansprakelijk voor schade:

a. Toegebracht door de website

b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website

c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website

d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina's van) de website te kunnen raadplegen

 

Ook is Stichting MEG gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;

 

Stichting MEG behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;

 

Stichting MEG behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen.

Ook is Stichting MEG niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;

 

Stichting MEG is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;

 

Stichting MEG behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;

 

Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen;

 

De gebruiker vrijwaart Stichting MEG, de bestuursleden van Stichting MEG, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;

 

© Stichting MEG 2020