Stichting Museum en Expositie Geleen

                                       Sittard, Geleen, Born

Doelstelling

De Stichting MEG is in 1993 opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan het culturele leven van de gemeenschap in Geleen, Sittard en Born. Zij geeft daar uitvoering aan door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, het instellen van kunst- en cultuurprijzen, het restaureren/herplaatsen van beelden en het uitgeven van boeken.

 

Hoewel de naam refereert aan de in 1993 nog zelfstandige gemeente Geleen is het werkgebied van de stichting na de gemeentelijke herindeling uitgebreid tot Sittard, Geleen, Born.

MEG helpt

Stichting MEG is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), met RSIN-nummer 8160.50.992.

 

Instellingen of particulieren die voornemens zijn een activiteit te organiseren die valt binnen de doelstellingen van MEG kunnen dat via het contactformulier kenbaar maken.

Ondersteuning door MEG betekent dat MEG samenwerkt met de initiatiefnemer(s) bij de (verdere) ontwikkeling en realisering van het project. Dergelijke verzoeken dienen dan ook in een zo vroeg mogelijk stadium aan MEG kenbaar te worden gemaakt.

 

MEG staat niet open voor uitsluitend financiële ondersteuning van projecten van derden.

Gelieve voor het indienen van een verzoek gebruik te maken van het contactformulier. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Jaarverslagen en beleidsplan

 

Jaarverslag 2018

 

Financieel jaarverslag

 

Beleidsplan

Bestuur

Naam

Huub Clerkx

Wiel Gielkens

Hay van Veghel

 

Wim Ridderbeekx

Roland Jansen

Jo Korf

 

 

Burgemeester drs. G. Cox

Portefeuille

Voorzitter - DB

Vice-Voorzitter - DB

Secretaris - DB

Kunstzaken

Vice-Secretaris - DB

Penningmeester - DB

Public Relations

Communicatie &

Grafische vormgeving

Beschermheer

Installatie van Burgemeester drs. G.J.M. Cox

als beschermheer van de Stichting MEG

Namens SCHUG neemt deel aan vergaderingen:

Walter Buskens

 

Contactadres secretariaat:

Provencestraat 10, 6137 JP Sittard

Telefoon  06-458 98 034

E-mail: secretariaat.meg@xs4all.nl

Beloningsbeleid

 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Vergaderlocatie:

Heemkundegebouw (voormalige Augustinusschool), Jupiterstraat 35a, 6161 XD Geleen.